KŘÍŽOVÁ CESTA V ČERVENCE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LITOVEL

V ROCE 1847 SI V ČERVENCE, V BLÍZKOSTI NOVĚ VYSTAVĚNÉ ŽELEZNICE, SPOJUJÍCÍ PRAHU S OLOMOUCÍ (1845), NECHÁVÁ VYSTAVĚT ARCIVÉVODA MAXMILIÁN JOSEF RAKOUSKÝ – ESTE (1782 – 1863), SPECIALISTA NA DĚLOSTŘELECTVO A OPEVNĚNÍ A VELMISTR ŘÁDU NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ EMPÍROVÝ ZÁMEČEK, KTERÝ MĚL SLOUŽIT JAKO JAKÁSI ČEKÁRNA NA VLAK, KTERÝM SE DÁLE POKRAČOVALO NA SOVINECKÉ A BOUZOVSKÉ PANSTVÍ ŘÁDU BRATRŮ A SESTER DOMU PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ. PO VYSTAVĚNÍ ŽELEZNICE Z OLOMOUCE DO BRUNTÁLU SE FUNKCE ZÁMEČKU ZAČALA JEVIT ZBYTEČNOU A BYL PROTO V ROCE 1859 VĚNOVÁN ŘÁDU REDEMPTORISTŮ – KONGREGACI NEJSVĚTĚJŠÍHO VYKUPITELE. TI BUDOVU UPRAVILI, K PŘIZEMNÍ BUDOVĚ PŘISTAVĚLI PATRO A TÉŽ ROZHODLI O STAVBĚ KOSTELA. TEN BYL VYBUDOVÁN V LETECH 1860 AŽ 1862 A ZASVĚCEN BYL SV. ALFONSOVI MARIA DE LIGUORI, CÍRKEVNÍMU UČITELI A ZAKLADATELI KONGREGACE REDEMPTORISTŮ. JDE O JEDNO ZE DVOU ZASVĚCENÍ TOHOTO JMÉNA V REPUBLICE (KOSTEL SV. ALFONSE A PANNY MARIE FATIMSKÉ V KOCLÍŘOVĚ).

V ROCE 1896 ZAKLÁDAJÍ REDEMPTORISTÉ PŘI KLÁŠTEŘE ŘÁDOVOU STŘEDNÍ ŠKOLU S ČESKÝM VYUČOVACÍM JAZYKEM. ČERVENSKÝ KLÁŠTER SE STÁVAL I ČASTÝM ÚTOČIŠTĚM OLOMOUCKÝCH ARCIBISKUPŮ, POBÝVAL ZDE NAPŘ. THEODOR KHON, KARDINÁL SKRBEŇSKÝ I ARCIBISKUP STOJAN.

V ROCE 1952 BYL NAŘÍZENÍM VLÁDY O RUŠENÍ KLÁŠTERŮ ZRUŠEN I KLÁŠTER V ČERVENCE. CELÝ OBJEKT BYL PŘEDÁN ARMÁDĚ A TA JEJ VYUŽÍVALA NEJDŘÍVE JAKO SÍDLO POSÁDKY ROTY A POZDĚJI JAKO SKLAD VOJENSKÉHO MATERIÁLU. V ROCE 1960 JE DO BUDOVY UMÍSTĚN DOMOV DŮCHODCŮ, KTERÝ POD NÁZVEM DOMOV PRO SENIORY ČERVENKA, P.O. SLOUŽÍ SVÉMU ÚČELU DODNES.

V SOBOTU 24. BŘEZNA 2018 BYLA ZA ÚČASTI PŘEDSTAVITELŮ OBCE A MNOHA SPOLUOBČANŮ SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA A P. MIROSLAVEM BAMBUCHEM POŽEHNÁNA NOVÁ KŘÍŽOVÁ CESTA V ZAHRADĚ DOMOVA PRO SENIORY. CESTA BYLA OTEVŘENA KE 115. VÝROČÍ NAROZENÍ MÍSTNÍHO VÁŽENÉHO RODÁKA, MALÍŘE A GRAFIKA FRANTIŠKA FLASARA (23.3.1903 – 20.2.1989). TEN NA POPUD AKADEMICKÉHO MALÍŘE FRANTIŠKA PEŇÁZE, SE KTERÝM V ŠEDESÁTÝCH LETECH VYTVOŘILI V KOSTELÍCH MNOHO NÁSTROPNÍCH A OLTÁŘNÍCH OBRAZŮ, ZPRACOVAL PLASTIKY DVOU KŘÍŽOVÝCH CEST. JEDNU, STARŠÍ A VĚTŠÍ BEZ POPISU JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ A JEDNU MLADŠÍ, MENŠÍ S POPISEM. FRANTIŠEK FLASAR JE VYTVOŘIL PRO KNĚZE THDR. OLDŘICHA VYSLOUŽILA POD NÁZVEM „TAJEMSTVÍ KŘÍŽOVÉ CESTY“. JEDNOTLIVÁ SÁDROVÁ ZASTAVENÍ JSOU DODNES UMÍSTĚNA V KAPLI VEDLE BOČNÍHO VCHODU DO KOSTELA SV. ALFONSE.

PŮVODNÍ SÁDROVÉ RELIÉFY BYLY ODLITY DO ZVONAŘSKÉHO BRONZU V DÍLNĚ TOMÁŠKOVÁ–DYTRYCHOVÁ V NEDALEKÉM BRODKU U PŘEROVA. NA NOVÉ KŘÍŽOVÉ CESTĚ SE VELKOU MĚROU PODÍLEL PRAVNUK FRANTIŠKA FLASARA UMĚLECKÝ KOVÁŘ JIŘÍ PETRÁŠ, KTERÝ ZDĚDIL UMĚLECKÉ VLOHY A CIT PRO DŮSTOJNÉ ZAKOMPONOVÁNÍ DĚL DO PROSTORU ZAHRADY. ZDE JE POTŘEBA UVÉST, ŽE O PODOBĚ JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY ROZHODOVALI SAMOTNÍ OBČANÉ ČERVENKY, KTEŘÍ SI MOHLI VYBRAT ZE ŠESTI VARIANT ZPRACOVÁNÍ. NAKONEC BYLA VYBRÁNA VARIANTA, KTEROU VIDÍTE NA OBRÁZKU, POUZE ZASTAVENÍ ČÍSLO TŘINÁCT JE Z JINÉ VARIANTY. REALIZACI A FINANCOVÁNÍ CELÉHO PROJEKTU ZAJISTILA NEJEN OBEC, ALE I SPONZOŘI A DÁRCI Z ŘAD OBČANŮ, SPOLKŮ A FARNOSTI. MÍSTNÍ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČERVENKA PŘISPĚL NA CELÉ DVANÁCTÉ ZASTAVENÍ.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?