KŘÍŽOVÁ CESTA V BRNĚ - TUŘANECH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

U KOSTELA ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE, BRNO-TUŘANY

TUŘANY, DNES PŘEDMĚSTÍ V JIHOVÝCHODNÍ ČÁSTI MĚSTA BRNA, JSOU PRASTARÁ VES, SAHAJÍCÍ SVÝMI KOŘENY AŽ DO DOBY VELKÉ MORAVY. JE TO STAROBYLÉ MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO, JEDNO Z NEJSTARŠÍCH NA MORAVĚ, JEHOŽ POČÁTKY KLADE LEGENDA AŽ DO DOBY CYRILOMETODĚJSKÉ. SLOVANŠTÍ APOŠTOLOVÉ SVATÝ CYRIL A METODĚJ PŘINESLI PODLE POVĚSTI SOŠKU MATKY BOŽÍ NA MORAVU. PŘI ROZVRÁCENÍ VELKÉ MORAVY JI ZBOŽNÝ LID URYL V LESE. TAM JI KOLEM ROKU 1050 NAŠEL CHRLICKÝ ROLNÍK HORÁK V TRNÍ. NA MÍSTĚ, KDE BYLA SOŠKA PODLE LEGENDY NALEZENA, STOJÍ NYNÍ KAPLE A V NÍ NÁPIS: „ZDE TUŘANSKÝM K RADOSTI, NALEZLA SE MATKA MILOSTI“.

HISTORICKY SE TUŘANY PŘIPOMÍNAJÍ POPRVÉ LISTINOU Z ROKU 1208, KDY JE OLOMOUCKÝ BISKUP ROBERT ZÍSKAL VÝMĚNOU OD PÁNŮ Z MEDLOVA ZA VESNICE DOUBRAVNÍK A DRAHNICE. JIŽ VE STŘEDOVĚKU BYLY TUŘANY MARIÁNSKÝM POUTNÍM MÍSTEM. VE 13. STOLETÍ EXISTOVALA V TUŘANECH FARA.

SOUSTAVNÉ ZPRÁVY O TUŘANECH JSOU ZE 17. STOLETÍ. ROKU 1608 SE PŘIPOMÍNÁ FARÁŘ JIŘÍ PEKAŘ - PISTORIUS, KTERÝ SE MIMOŘÁDNĚ ZASLOUŽIL O ROZKVĚT TUŘAN A ZVELEBENÍ POUTNÍHO MÍSTA. V TĚCHTO SNAHÁCH NAŠEL HORLIVÉHO PODPŮRCE V OLOMOUCKÉM BISKUPOVI KARDINÁLU FRANTIŠKU Z DITRICHŠTEJNA, KTERÝ CHTĚL Z TUŘAN VYTVOŘIT JEDNO Z CENTER REKATOLIZAČNÍHO ÚSILÍ NA MORAVĚ. ZANÍCENÁ KARDINÁLOVA KÁZÁNÍ O TUŘANSKÉ MATCE BOŽÍ ZÍSKÁVALA NOVÉ A NOVÉ POUTNÍKY ZE VŠECH KRAJŮ ČECH MORAVY A UHER A DALA FARÁŘI PEKAŘOVI PODNĚT, ABY ZAČAL O POUTNÍM MÍSTĚ ZAZNAMENÁVAT VŠECHNY UDÁLOSTI, JEŽ SE TAK STALY PRVNÍMI PRAMENY DĚJIN TUŘANSKÉHO POUTNÍHO MÍSTA.

PRO STÁLE VZRŮSTAJÍCÍ MNOŽSTVÍ POUTNÍKŮ MUSEL BÝTI ROKU 1610 KOSTEL OBNOVEN A ROZŠÍŘEN. PŘI OPRAVĚ PRÝ SE PŘIŠLO NA STARÝ NÁPIS, PODLE NĚHOŽ STARÝ KOSTEL STÁL JIŽ 600 LET. DOBA BAROKA V 17. A 18. STOLETÍ JE PRO TUŘANY DOBOU VELKÉ SLÁVY. MATKA BOŽÍ V TRNÍ SE STALA ŠTÍTEM KATOLICKÉ VÍRY NA MORAVĚ.

NOVÝ ROZKVĚT TUŘAN JE SPOJEN S PŘÍCHODEM MATĚJE PETRÁŠE, KTERÝ SE DOSTAL NA MÍSTNÍ FARU ROKU 1642. BYLA TO DOBA ŠVÉDSKÉHO VPÁDU NA MORAVU, KDY ŠVÉDOVÉ PROMĚNILI TUŘANSKÝ KOSTEL V KONÍRNU. MARIÁNSKÁ SOŠKA BYLA PŘED NIMI UKRYTA V BRNĚNSKÉM FRANTIŠKÁNSKÉM KLÁŠTEŘE A POZDĚJI VE VÍDEŇSKÉM NOVÉM MĚSTĚ. DO SVÉ SVATYNĚ SE VRÁTILA SE SLAVNÝM PROCESÍM AŽ ROKU 1649. MATĚJ PETRÁŠ BYL ZA SVÉ ZÁSLUHY JMENOVÁN KANOVNÍKEM BRNĚNSKÉ KAPITULY A ZÍSKAL PRO TUŘANY ZANÍCENÉHO VLASTENECKÉHO KNĚZE BOHUSLAVA BALBÍNA.

V ROCE 1693 VYSTAVĚLI JEZUITÉ VEDLE PŮVODNÍHO KOSTELA KOSTEL SV. ANNY. ZVĚTŠOVÁNÍ A PRODLUŽOVÁNÍ DO NYNĚJŠÍ PODOBY BYLO DOKONČENO V ROCE 1806. V ROCE 1810 BYL PŮVODNÍ KOSTEL ZBOŘEN.

PO ODCHODU JEZUITŮ BYLA DUCHOVNÍ SPRÁVA SVĚŘENA SVĚTSKÝM KNĚŽÍM, Z KTERÝCH SE ZVLÁŠTĚ O TUŘANY ZASLOUŽIL MONS. JAN EVANGELISTA ŠPIRK, KTERÝ PŮSOBIL V TÉTO FARNOSTI PADESÁT A JEDEN ROK. V LETECH 1888-1890 DOVRŠIL RENOVACI KOSTELA PŘESTAVBOU MONUMENTÁLNÍHO PRŮČELÍ A VÝSTAVBOU DVOU NOVÝCH VĚŽÍ, ZAKONČENÝCH DVOJRAMENNÝMI CYRILOMETODĚJSKÝMI KŘÍŽI. NA MÍSTĚ PŮVODNÍHO KOSTELA, TAM KDE BYLA NALEZENA SOCHA MATKY BOŽÍ, POSTAVIL V ROCE 1901 KAPLI ZJEVENÍ PANNY MARIE V TRNÍ. PO 1. SVĚTOVÉ VÁLCE SE PROVÁDĚLY OPRAVY CHRÁMU BĚHEM PŮSOBENÍ P. METODĚJE ROUSE, PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE A PO ROCE 1965 VEDL OPRAVY P. VIKTOR JORDÁN. V LETECH 2003 - 2004 SE PROVÁDĚLA GENERÁLNÍ OPRAVA OBOU VĚŽÍ A LODI. ZASLOUŽILI SE O NI P. OLDŘICH NAVAŘÍK, CRV S PANEM STANISLAVEM JAVOROU Z CHRLIC.

Zdroj: webové stránky Římskokatolické farnosti v Brně - Tuřanech

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?