KŘÍŽOVÁ CESTA VEDE Z TELČE KE KAPLI SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

KŘÍŽOVÁ CESTA V TELČI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TELČ

KAPLI SV. KARLA BOROMEJSKÉHO DALA VYSTAVĚT HRABĚNKA FRANTIŠKA SLAVATOVÁ

NEDALEKO OD KAPLE STOJÍ KRÁSNÉ BAROKNÍ SOUSOŠÍ KALVÁRIE

KAPLE SVATÉHO KARLA BOROMEJSKÉHO BYLA VYBUDOVÁNA V MÍSTĚ BÝVALÉ VLČÍ JÁMY. K JEJÍMU VZNIKU SE VÁŽE TATO UDÁLOST:

DNE 13. ŘÍJNA 1662 VYDAL SE MLADÝ, TEHDY TŘIADVACETILETÝ HRABĚ KAREL JÁCHYM SLAVATA NA LOV. V MÍSTECH TĚCHTO ZA LESEM OBŮRKOU ZŘÍTIL SE DO JÁMY VLČÍ, V NÍŽ PRODLEL CELOU NOC, NIJAK VYPROSTITI SE NEMOHA. V ÚZKOSTECH SMRTELNÝCH UČINIL SLIB, ŽE BUDE-LI ZACHRÁNĚN, VSTOUPÍ DO KLÁŠTERA TAKOVÉ ŘEHOLE, K NÍŽ BUDE NÁLEŽETI MNICH, JEHOŽ NEJDŘÍVE POTKÁ. VYSVOBOZEN BYV SEDLÁKY VANOVSKÝMI (OBEC NEDALEKO KAPLE) VYPLNIL SLIB SVŮJ A STAL SE MNICHEM ŘÁDU KARMELITÁNSKÉHO. MATKA JEHO VYSTAVĚLA HNED ROKU 1663 KAPLI NAD VLČÍ JÁMOU TOU, KTERÁ JE NYNÍ CELE VYZDĚNA. DO SKLEPENÍ DÁNO PĚKNÉ SOUSOŠÍ BOLESTIVÉ MATKY BOŽÍ. KAPLE NAZVÁNA „OLIVETSKOU“. BLÍZKO VZTYČENA KALVÁRIE A PŘI CESTĚ DO TELČE POSTAVENO OSM KAPLIČEK KŘÍŽOVÉ CESTY. JE ZNÁMO, ŽE HRABĚ KAREL JÁCHYM SLAVATA, KDYŽ SE STAL GENERÁLEM ŘÁDU KARMELITÁNSKÉHO, ODMÍTL DISPENS NABÍZENOU PAPEŽEM ALEXANDREM VII., ABY JAKO POSLEDNÍ ČLEN SVÉHO RODU Z ŘÁDU VYSTOUPIL A OŽENIL SE. A TAK JEHO SMRTÍ VYMŘEL ROD SLAVATŮ.

PÁTÁ KAPLE NESLA OBRAZ SE SEDMOU SCÉNOU PAŠIJOVÉHO CYKLU

KŘÍŽOVÁ CESTA, KTERÁ VEDE Z TELČE KE KAPLI SV. KARLA DALA ZBUDOVAT FRANTIŠKA SLAVATOVÁ A TO NA POPUD TELČSKÝCH JEZUITŮ, JEJICHŽ ZÁSLUHOU BYLA ŠÍŘENA V KRAJI POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY. TO PŘIMĚLO HRABĚNKU K VÝSTAVBĚ OSMI KAPLÍ, KTERÉ JSOU ROZMÍSTĚNY Z MĚSTA TELČE, OD MÍSTA NAZÝVANÉHO ŠTĚPNICE AŽ PO VÝŠE ZMÍNĚNOU KAPLI SV. KARLA BOROMEJSKÉHO. ZASTAVENÍ JSOU VESMĚS STEJNÁ, VYSOKÁ A ZDĚNÁ. V PŘEDNÍ ČÁSTI JE HLUBOKÁ NIKA PRO ULOŽENÍ OBRAZŮ. ZAJÍMAVÉ JE, ŽE V JEDNOTLIVÝCH KAPLÍCH BYL RŮZNÝ POČET PAŠIJOVÝCH VÝJEVŮ. PRVNÍ KAPLE OBSAHOVALA JEDEN OBRAZ (KRISTUS PŘED PILÁTEM), ZATÍMCO KAPLE DRUHÁ MĚLA VÝJEVY TŘI (JEŽÍŠ ZVEDÁ SVŮJ KŘÍŽ, JEŽÍŠ POD KŘÍŽEM PADÁ, JEŽÍŠ POTKÁVÁ SVOU MATKU). DALŠÍ KAPLE MĚLY PO JEDNOM OBRAZE A POSLEDNÍ OSMÁ KAPLE MĚLY OBRAZY DVA (JEŽÍŠ POD KŘÍŽEM POTŘETÍ PADÁ, JEŽÍŠI SVLÉKAJÍ JEHO ROUCHO). DVANÁCTÝM ZASTAVENÍM BYLA KALVÁRIE UMÍSTĚNÁ NEDALEKO KAPLE SV. KARLA BOROMEJSKÉHO. NA KALVÁRII JSOU SOCHY SV. JANA, SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY A BOLESTNÉ PANNY MARIE, KTERÉ OBKLOPUJÍ VÝJEV UKŘIŽOVÁNÍ. SOCHY Z MUŠLOVÉHO VÁPENCE I DŘEVĚNÝ KŘÍŽ NECHALA ZHOTOVIT OPĚT HRABĚNKA FRANTIŠKA SLAVATOVÁ A TO V ROCE 1670. DNES STOJÍ NA KALVÁRII NOVOGOTICKÝ KŘÍŽ Z ROKU 1891, KTERÝ ZDE NECHAL POSTAVIT LEOPOLD PODSTATSKÝ-LICHTENŠTEJN, MAJITEL PANSTVÍ.

 ČÁST O KŘÍŽOVÉ CESTĚ ZPRACOVÁNA DLE:

 BRYCHTOVÁ, LENKA. DROBNÁ SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA TELČE. BRNO, 2012

CESTA, KTERÁ VEDLA KOLEM OSMÉ KAPLE, JE DNES BOHUŽEL ROZORANÁ

NOVOGOTICKÝ KŘÍŽ Z ROKU 1891 NAHRADIL KŘÍŽ DŘEVĚNÝ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?