KŘÍŽOVÁ CESTA V LIBČANECH

KŘÍŽOVÁ CESTA V LIBČANECH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LIBČANY

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

NEJSTARŠÍ HISTORICKÝ ZÁZNAM O EXISTENCI LIBČAN POCHÁZÍ Z ROKU 1073, JAK VŠAK DOKLÁDAJÍ NÁLEZY KOSTROVÝCH HROBŮ Z ÚNĚTICKÉ KULTURY, ZDEJŠÍ KRAJINA BYLA OSÍDLENA JIŽ V DOBĚ PŘEDHISTORICKÉ. VESNICE PATŘILA OPATOVICKÉMU KLÁŠTERU A JE V JEHO ARCHIVECH UVÁDĚNA DATY 1251, 1352 A 1374. UPROSTŘED VSI STÁVALA VE STŘEDOVĚKU TVRZ. PŮVODNĚ NA RYBNIČNÍM OSTROHU, POZDĚJI NA MÍSTĚ BÝVALÉHO ZÁMKU – DNEŠNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. PO VYPÁLENÍ OPATOVICKÉHO KLÁŠTERA SE NA NÍ VYSTŘÍDALO MNOHO DROBNÝCH ZEMANŮ, NAČEŽ V LETECH 1541 – 1547 PŘEŠLY LIBČANY DO MAJETKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ. PRO VZPOURU PROTI FERDINANDU I. VŠAK VESNICE BYLA HRADCI ZKONFISKOVÁNA. MĚSTSKÉHO HEJTMANA VYSTŘÍDAL CÍSAŘSKÝ STAROSTA JINDŘICH NEJEDLÝ A PO NĚM PŘIŠLI STRAKOVÉ Z NEDABYLIC. POSLEDNÍ ZE STRAKOVA RODU JAN PETR VE SVÉ ZÁVĚTI NA POČÁTKU 19. STOLETÍ USTANOVIL, ABY BYL VÝNOS Z LIBČANSKÝCH STATKŮ OBRÁCEN V NADACI KE ZŘÍZENÍ A VYDRŽOVÁNÍ AKADEMIE PRO STUDUJÍCÍ ZCHUDLÉ ŠLECHTICE (STRAKOVA AKADEMIE V PRAZE NA MALÉ STRANĚ). OD ROKU 1886 DO ROKU 1929 VLÁDLI NA LIBČANSKÉM PANSTVÍ HARRACHOVÉ.

BÝVALÝ ZÁMEK BYL PŘESTAVĚN NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU

DŘEVĚNÁ ZVONICE U KOSTELA

VÝŠE ZMÍNĚNÝ ZÁMEČEK, BÝVALÁ TVRZ, JE PRVNĚ PŘIPOMÍNANÁ ROKU 1398. PŘESTAVĚN BYL POZDNĚ BAROKNĚ PO POŽÁRU V ROCE 1762. JEŠTĚ STARŠÍ JE V SOUSEDSTVÍ STOJÍCÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE Z DOBY KOLEM ROKU 1225. NA PŘELOMU 15. A 16. STOLETÍ PŘESTAVĚN POZDNĚ GOTICKY, KONCEM 17. STOLETÍ VNITŘEK KOSTELA ZBAROKIZOVÁN. VEDLE KOSTELA STOJÍ DŘEVĚNÁ ZVONICE, V ROCE 1909 ZRUŠENA , ALE POZDĚJI OPĚT POSTAVENA.

KŘÍŽOVÁ CESTA STÁLA PŮVODNĚ VESTAVĚNA V OHRADNÍ ZDI ZÁMKU

KŘÍŽOVÁ CESTA SE ČTRNÁCTI ZASTAVENÍMI BYLA PŮVODNĚ SOUČÁSTÍ ZÁMECKÉ OHRADNÍ ZDI; V SEDMDESÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ BYL ZÁMEK PŘEBUDOVÁN NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU A PŘI STAVBĚ NOVÉHO ŠKOLNÍHO PAVILONU V DEVADESÁTÝCH LETECH BYLY KAPLE NA PŮVODNÍM MÍSTĚ ZBOURÁNY A ČTYŘI ZNOVU VYSTAVĚNY PODÉL ZÁMECKÉHO SCHODIŠTĚ, KTERÉ VEDE ZE STŘEDU OBCE K ZÁMKU A KOSTELU NANEBEVZETÍ PANNY MARIE.

ZDROJ www.libcany.cz

NA NOVÉM MÍSTĚ BYLY POSTAVENY POUZE ČTYŘI KAPLE

POVĚST O PTÁČNÍKOVI LIBČANOVI

O PŮVODU LIBČAN ZACHOVALA SE LIDOVÁ POVĚST. VYPRAVUJE SE TAKTO: SLAVNÝ VÉVODA BŘETISLAV I. (1037-1055) NAVŠTÍVIL SE SVÝM SYNEM JAROMÍREM HRADEC A VYJEL SI NA LOV DO TMAVÝCH HVOZDŮ, OD NICH JMÉNO HVOZDNICE. SPATŘIL DIVOKÉHO KANCE, PRONÁSLEDOVAL JEJ A ZABLOUDIL. TU SLYŠÍ PÍSKÁNÍ JAKÉHOSI PTÁČNÍKA JMÉNEM LIBČANA. JDE K NĚMU A DOSTÁVÁ V JEHO CHATRČI POHOSTINSTVÍ A NOCLEH. RÁNO PROVÁZEN Z HVOZDŮ PTÁČNÍKEM, NALEZL SVÉ SLUŽEBNICTVO JEJ HLEDAJÍCÍ. PTÁČNÍK VIDA, KOHO HOSTIL, PADL NA KOLENA. „VSTAŇ PŘÍTELI, VSTAŇ, A BUĎ UBEZPEČEN, ŽE JSI MI VELKÉ DOBRODINÍ PROKÁZAL. TEN VRCH, NA NĚMŽ TVÉ ČIHADLO STOJÍ AŽ DOLU K ÚDOLÍ, CELÉ ŠIROKÉ OKOLÍ I S HVOZDEM, JEST OD TÉTO CHVÍLE MAJETKEM TVÝM I TVÝCH DĚDICŮ”, PRAVIL BŘETISLAV. Z BOUDY PTÁČNÍKOVI STAL SE HRÁDEK, KOLEM NĚHOŽ OSADA VZNIKLA, NAZVANÁ PO PTÁČNÍKOVI LIBČANY.

ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU POSTAVENY PODÉL ZÁMECKÉHO SCHODIŠTĚ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?