CELKOVÝ POHLED NA SKALNÍ HRAD SLOUP A ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

KŘÍŽOVÁ CESTA NA SKALNÍM HRADĚ SLOUP

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SLOUP V ČECHÁCH

JIŽNÍ TERASY HRADU S NIKAMI PRO OBRAZY KŘÍŽOVÉ CESTY

OSAMOCENÁ, PŘES 30 M VYSOKÁ A 100 M DLOUHÁ PÍSKOVCOVÁ SKÁLA SE STRMÝMI A ZNAČNĚ ERODOVANÝMI BOKY SKÝTALA LIDEM ÚTOČIŠTĚ ZŘEJMĚ OD NEPAMĚTI. ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PŘI ÚPATÍ DOKLÁDAJÍ PŘÍTOMNOST NOSITELŮ LUŽICKÉ KULTURY A POZDĚJI KELTŮ.

JIŽNÍ TERASY HRADU S NIKAMI PRO OBRAZY KŘÍŽOVÉ CESTY

PROSTOR KOSTELA

NEJVÝRAZNĚJI SE DO DĚJIN SLOUPSKÉ SKÁLY ZAPSALO OBDOBÍ BAROKA. HRABĚ FERDINAND HROZNATA Z KOKOŘOVA KONCEM 17. STOLETÍ ZAHÁJIL VELKOLEPOU PŘESTAVBU OPUŠTĚNÉHO A ZANEDBANÉHO SKALNÍHO TORZA S ÚMYSLEM VYTVOŘIT ZDE VÝZNAMNÉ POUTNÍ MÍSTO OBSLUHOVANÉ TERCIÁŘI ŽIJÍCÍMI VE SPOLEČNÉ KOMUNITĚ. UZAVŘENÁ KLAUSURA MĚLA ODDĚLOVAT PROSTOR ŘEHOLNÍKŮ OD PŘICHÁZEJÍCÍ VEŘEJNOSTI. JEDNÁ SE TEDY O STAVBU SE ZNAKY KLÁŠTERA. TEHDY VZNIKÁ KOSTEL S LUCERNOU A PŘILEHLÝM AMBITEM, A TAKÉ JIŽNÍ TERASY S NIKAMI KŘÍŽOVÉ CESTY A POZDĚJI I LIBOSAD ITALSKÉHO TYPU S VINICÍ. KŘÍŽOVÁ CESTA GRADOVALA OD ZÁPADU K VÝCHODU A KONČILA NA VÝCHODNÍ PLOŠINĚ. OBRAZY S PAŠIJOVÝMI VÝJEVY VŠAK NEBYLY NIKDY DO SKALNÍCH NIK OSAZENY. NA VÝCHODNÍ PLOŠINĚ BYLY DO SKALNÍHO BLOKU VYTESÁNY DVĚ ROMANTIZUJÍCÍ JESKYNĚ – GROTTY (DŘÍVE SE SOCHAMI POUSTEVNÍKŮ A BOHATOU VÝZDOBOU), KTERÉ PŘEDSTAVOVALY KAPLI BOŽÍHO HROBU A KAPLI VZKŘÍŠENÍ. TYTO STAVEBNÍ ÚPRAVY VNESLY DO SKALNÍHO ÚTVARU ZCELA ZÁSADNÍ ZMĚNY. SMRTÍ FERDINANDA HROZNATY VŠAK BYLY PRÁCE ZASTAVENY A PŮVODNÍ IDEA POUTNÍHO MÍSTA ZŮSTALA NENAPLNĚNA.

TZV. LUCERNA Z ROKU 1695,

KTERÁ SE KLENE NAD PROSTOREM KOSTELA, KTERÝ JE O PATRO NÍŽ

VCHODY DO DVOU GROTT, KTERÉ ZAKONČOVALY KŘÍŽOVOU CESTU 

V PODOBĚ BOŽÍHO HROBU A KAPLE VZKŘÍŠENÍ

PŘÍCHODEM NOVÝCH MAJITELŮ PANSTVÍ, HRABAT KINSKÝCH V ROCE 1710, DOCHÁZÍ PO NĚKOLIKALETÉ PŘESTÁVCE K DALŠÍM STAVEBNÍM ÚPRAVÁM A POSTUPNĚ KE ZMĚNÁM V POJETÍ POUSTEVNY. V PRŮBĚHU 18. STOLETÍ VZNIKÁ ARANŽOVANÁ ŠLECHTICKÁ ERMITÁŽ, JIŽ PŘED JOSEFINSKÝMI REFORMAMI SPOJENÁ S POČÁTKEM „NÁVŠTĚVNICKÉ ÉRY“. PO ZRUŠENÍ POUSTEVNY DOCHÁZÍ JEŠTĚ K POSLEDNÍM STAVEBNÍM ZÁSAHŮM, ABY LÉPE ODPOVÍDALY POTŘEBÁM NÁVŠTĚVNÍKŮ. RODINA KINSKÝCH VLASTNILA HRAD AŽ DO ROKU 1940; TEHDY HRAD PŘECHÁZÍ NA EMANUELA PREYSINGA, ZETĚ ZEMŘELÉHO AUGUSTA FRANTIŠKA KINSKÉHO. V ROCE 1945 JE HRAD ZNÁRODNĚN.

ZPRACOVÁNO DLE SKLÁDAČKY SKALNÍ HRAD A POUSTEVNA SLOUP

SKALNÍ DOMEK, JEDNO Z POUSTEVNICKÝCH OBYDLÍ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?