POUTNÍ CESTA SEDM PÁDŮ KRISTOVÝCH V KADANI

KŘÍŽOVÁ CESTA V KADANI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ KADAŇ

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE A MOROVÝ SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

HISTORICKÉ MĚSTO KADAŇ SE MŮŽE POCHLUBIT I NÁDHERNOU KŘÍŽOVOU CESTOU. ABYCHOM BYLI ÚPLNĚ PŘESNÍ, MUSÍME TUTO OJEDINĚLOU PAMÁTKU NAZÝVAT JAKO „SEDM PÁDŮ KRISTOVÝCH“. JE TO SKUTEČNĚ SEDM ZDĚNÝCH ZASTAVENÍ, KTERÉ POMYSLNĚ SPOJUJÍ MIKULOVICKOU, JINAK TAKÉ SVATOU BRÁNU, V MĚSTSKÝCH HRADBÁCH S FRANTIŠKÁNSKÝM KLÁŠTEREM A KOSTELEM ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE A ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍKŮ.  PŮVODNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA, KTERÁ ZANIKLA BĚHEM TŘICETILETÉ VÁLKY, BYLA TVOŘENA OBRAZY NA DŘEVĚNÝCH DESKÁCH, KTERÉ ROVNĚŽ ZPODOBŇOVALY SEDM KRISTOVÝCH PÁDŮ. V POLOVINĚ 17. STOLETÍ BYLA TATO CESTA OBNOVENA, ALE JIŽ O NĚKOLIK DESÍTEK LET POZDĚJI DOCHÁZÍ K VÝSTAVBĚ ZDĚNÝCH KAPLÍ. NEVŠEDNÍ SAKRÁLNÍ DÍLO VZNIKALO V ROZPĚTÍ LET 1694 AŽ 1699 A BYLO FINANCOVÁNO NĚKOLIKA BOHATÝMI DONÁTORY. INICIÁTOREM VÝSTAVBY I CELKOVÉ KONCEPCE CELÉHO DÍLA BYL KADAŇSKÝ FRANTIŠKÁNSKÝ KAZATEL JOHANNES LORENT.

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER

S KOSTELEM ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE A ČTRNÁCTI SV. POMOCNÍKŮ

POPIS KAPLÍ:

PÍSKOVCOVÁ VÝKLENKOVÁ KAPLE S PŮVODNÍM UMÍSTĚNÍM NA KŘIŽOVATCE PŘED NĚKDEJŠÍ SVATOU BRANKOU, KTERÁ BYLA SOUČÁSTÍ OPEVNĚNÍ KADAŇSKÝCH PŘEDMĚSTÍ, BYLA ZHOTOVENA V ROCE 1697 NA NÁKLADY KRÁLOVSKÉHO MĚSTA KADANĚ. PRŮČELÍ KAPLE ZDOBÍ KADAŇSKÝ MĚSTSKÝ ZNAK. NA ŠTÍTĚ NALEZNEME RELIÉF ŽENY SE ČTRNÁCTI DĚTMI JAKO ODKAZ NA LEGENDY O ZÁZRACÍCH ČTRNÁCTI SV. POMOCNÍKŮ, KTERÁ VYPRÁVÍ PŘÍBĚH MUŽE, JEŽ VISEL TŘI DNY NA POPRAVIŠTI, ALE PŘESTO NEZEMŘEL, PROTOŽE SE MODLIL PRÁVĚ KE ČTRNÁCTI SVATÝM POMOCNÍKŮM.

CENTRÁLNÍ MOTIV ZOBRAZUJE JEŽÍŠE KRISTA, JEMUŽ ŠIMON KYRÉNSKÝ POMÁHÁ NÉST KŘÍŽ. PŘED KRISTEM STOJÍ SV. VERONIKA S ROUŠKOU, KTEROU MU PODALA, ABY SI OTŘEL ZKRVAVENOU TVÁŘ, JEŽ SE NA ROUŠKU OTISKLA. V HORNÍ ČÁSTI VÝJEVU JSOU VYTESÁNA NEBESA S POSTAVOU BOHA OTCE A HOLUBICÍ SYMBOLIZUJÍCÍ DUCHA SVATÉHO. NA BOČNÍCH PILASTRECH NAJDEME NÁSTROJE KRISTOVA UMUČENÍ.

PRVNÍ ZASTAVENÍ SEDMI PÁDŮ KRISTOVÝCH

ŠTÍT ZASTAVENÍ ZDOBÍ ERB MĚSTA KADANĚ A RELIÉF ŽENY SE ČTRNÁCTI DĚTMI

CENTRÁLNÍ MOTIV PRVNÍHO ZASTAVENÍ

DRUHÉ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY VZNIKLO V ROCE 1698 ZA FINANČNÍ PODPORY FRANTIŠKA MADELA, TEHDEJŠÍHO CÍSAŘSKÉHO RYCHTÁŘE V KADANI. KAPLE JE OZDOBENA DVOUHLAVÝM CÍSAŘSKÝM ORLEM, ZNAKEM SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ. POD NÍM JE VYTESÁN ERB FRANTIŠKA MADELA.

CENTRÁLNÍ VÝJEV OPĚT ZOBRAZUJE KRISTA I ŠIMONA KYRÉNSKÉHO, KTERÝ JEŽÍŠI POMÁHÁ NÉST BŘEMENO KŘÍŽE. KRISTUS KLEČÍ PŘED PANNOU MARIÍ, ZA NÍŽ STOJÍ PLAČÍCÍ APOŠTOL SV. JAN. DÁLE PAK VIDÍME BIŘICE S KYJEM A V POZADÍ HORU GOLGOTU, NA NÍŽ JSOU JIŽ PŘIPRAVENÉ DVA KŘÍŽE PRO ZLOČINCE, KTEŘÍ MĚLI BÝT UKŘIŽOVÁNI SPOLEČNĚ S JEŽÍŠEM. NAD TÍMTO VÝJEVEM JE MOTIV KORUNOVÁNÍ PANNY MARIE S NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICÍ. PILASTRY JSOU ZDOBENY OVOCEM – VINNÝMI HROZNY, GRANÁTOVÝMI JABLKY A HRUŠKAMI.

DRUHÉ ZASTAVENÍ SEDMI PÁDŮ KRISTOVÝCH

CENTRÁLNÍ MOTIV DRUHÉHO ZASTAVENÍ

KORUNOVÁNÍ PANNY MARIE A NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

TŘETÍ ZASTAVENÍ NECHAL POSTAVIT ŠLECHTICKÝ ROD RAČÍNŮ Z RAČÍNA A PRŮČELÍ KAPLE JE PROTO ZDOBENO ERBEM TOHOTO RODU. KE STAVBĚ DOŠLO ZŘEJMĚ V ROCE 1697.

CENTRÁLNÍ MOTIV PŘEDSTAVUJE KRISTA LEŽÍCÍHO POD KŘÍŽEM. VÝJEV DÁLE ZOBRAZUJE ŠIMONA Z KYRÉNY, KTERÝ SE OTÁČÍ SMĚREM K ZÁSTUPU PLAČÍCÍCH JERUZALÉMSKÝCH ŽEN, NAD VÝJEVEM JSOU NEBESA S ANDĚLY A HEBREJSKÁ PÍSMENA TETRAGRAMMATONU, KTERÁ ODKAZUJÍ NA JMÉNO BOŽÍ. PILASTRY JSOU ZDOBENY VZROSTLÝMI SLUNEČNICEMI, KTERÉ TU SYMBOLIZUJÍ VĚRNÉ KŘESŤANY, KTEŘÍ SE JAK SLUNEČNICE ZA SLUNCEM OTÁČÍ SMĚREM K BOŽÍMU SYNU.

CENTRÁLNÍ MOTIV TŘETÍHO ZASTAVENÍ

NEBESA S ANDĚLY A HEBREJSKÁ PÍSMENA TETRAGRAMMATONU

VĚRNÝ KŘESŤAN SE JAK SLUNEČNICE ZA SLUNCEM OTÁČÍ SMĚREM K BOŽÍMU SYNU

DONÁTOREM ČTVRTÉ VÝKLENKOVÉ KAPLE BYL OPĚT ŠLECHTICKÝ ROD RAČÍNŮ Z RAČÍNA, KONKRÉTNĚ BARONKA LUDMILA RAČÍNOVÁ Z RAČÍNA, ROZENÁ Z DALLDORFU. KAPLE BYLA VYBUDOVÁNA V ROCE 1696, PŘIČEMŽ PODNĚTEM K TOMUTO ZBOŽNÉMU ČINU MOHLO BÝT ÚMRTÍ BARONA JANA JÁCHYMA VILÉMA RAČÍNA Z RAČÍNA, MANŽELA BARONKY LUDMILY, KE KTERÉMU DOŠLO TAKÉ V ROCE 1696. PRŮČELÍ KAPLE JE TENTOKRÁTE ZDOBENO DVĚMA ERBY, TOTIŽ ALIANČNÍM ZNAKEM RAČÍNŮ A DALLDORFŮ. LATINSKÝ NÁPIS NA ŠTÍTĚ POSKYTUJE INFORMACE O DONÁTORCE A ROKU VZTYČENÍ KAPLE.

NA CENTRÁLNÍM MOTIVU JE VYOBRAZEN DALŠÍ Z PÁDŮ JEŽÍŠE KRISTA, BITÉHO BIŘICI. NAD SCENÉRIÍ JSOU VYTESÁNA NEBESA. NA PILASTRECH NALEZNEME OPĚT NÁSTROJE KRISTOVA UMUČENÍ.

ČTVRTÉ ZASTAVENÍ SEDMI PÁDŮ KRISTOVÝCH

PRŮČELÍ KAPLE JE ZDOBENO DVĚMA ERBY RAČÍNŮ A DALLDORFŮ

NÁSTROJE KRISTOVA UMUČENÍ

V POŘADÍ PÁTÁ KAPLE BYLA ZHOTOVENA ZŘEJMĚ JAKO PRVNÍ Z CELÉ KŘÍŽOVÉ CESTY, A TO JIŽ ROKU 1694 Z POPUDU HRABĚTE ZIKMUNDA VALENTINA HRZÁNA Z HARASOVA. OD ROKU 1606 VLASTNILA TATO RODINA PANSTVÍ ČERVENÝ HRÁDEK NA SOUSEDNÍM CHOMUTOVSKU. ERB NA PRŮČELÍ PATŘÍ RODU HRZÁNŮ Z HARASOVA. KAPLE JE OPATŘENA ŘADOU LATINSKÝCH A NĚMECKÝCH NÁPISŮ OSLAVUJÍCÍCH KRISTOVU OBĚŤ A ZBOŽNOST RODU HRZÁNŮ. V RÁMCI NÁPISU NA KLENBĚ VÝKLENKU JE UKRYT CHRONOGRAM S LETOPOČTEM 1694, TEDY ROKEM VZTYČENÍ KAPLE.

NA CENTRÁLNÍM VÝJEVU JE KRISTUS PŘI SVÉM DALŠÍM PÁDU, JEDEN Z BIŘICŮ NA NĚM STOJÍ PRAVOU NOHOU A BIJE HO. DALŠÍ POSTAVY STOJÍCÍ OKOLO SE KRISTU POSMÍVAJÍ, PŘIČEMŽ ŠIMON KYRÉNSKÝ NEUSTÁLE DRŽÍ KŘÍŽ. NAD JEŽÍŠEM SE TAKÉ SKLÁNÍ PLAČÍCÍ PANNA MARIA, VEDLE NÍ JE NA KONI ŘÍMSKÝ VOJÁK, ASI SV. LONGINUS. ZA HLAVNÍM DĚJIŠTĚM NA HORIZONTU VIDÍME VZROSTLÝ STROM, JENŽ V SOBĚ UKRÝVÁ ŘADU TEOLOGICKÝCH SYMBOLŮ. NAPRAVO JSOU BUDOVY A HRADBY MĚSTA JERUZALÉMA. NA NEBESÍCH SE MODLÍ DVA ANDĚLÉ. PILASTRY JSOU ZDOBENY DVĚMA KMENY VINNÉ RÉVY, JEŽ JE ODKAZEM JAK NA LITURGICKOU SYMBOLIKU, TAK NA VINAŘSTVÍ V OKOLÍ MĚSTA KADANĚ.

CENTRÁLNÍ MOTIV PÁTÉHO ZASTAVENÍ

TATO KAPLE BYLA ZHOTOVENA DÍKY HRABĚTI FERDINANDU MAXMILIÁNOVI HRZÁNOVI Z HARASOVA V ROCE 1695. TENTO MAJITEL PANSTVÍ ČERVENÝ HRÁDEK (1681 AŽ 1696) BYL TAKÉ ONÍM ŠTĚDRÝM DONÁTOREM, KTERÝ NECHAL ROKU 1682 OBNOVIT OLTÁŘ ČTRNÁCTI SV. POMOCNÍKŮ VE FRANTIŠKÁNSKÉM POUTNÍM KOSTELE. AUTOREM KAPLE BY MOHL BÝT SOCHAŘ JAN BROKOFF, OTEC SLAVNÉHO MISTRA ČESKÉHO BAROKNÍHO SOCHAŘSTVÍ FERDINANDA MAXMILIÁNA BROKOFFA, KTERÝ V TÉ DOBĚ NA ČERVENÉM HRÁDKU PŮSOBIL. LATINSKÝ NÁPIS VE ŠTÍTĚ ODKAZUJE NA DONÁTORA A ROK VZTYČENÍ. PRŮČELÍ KAPLE ZDOBÍ ERB HRZÁNŮ Z HARASOVA.

NA CENTRÁLNÍM VÝJEVU KRISTUS ZNOVU KLESÁ POD TÍHOU KŘÍŽE, V JEHO BLÍZKOSTI STOJÍ OPĚT ŠIMON KYRÉNSKÝ A JAKÝSI ANONYMNÍ POMOCNÍK, POSTAVA, S NÍŽ SE MOHL ZBOŽNÝ KOLEMJDOUCÍ ZTOTOŽNIT A STÁT SE TAK SOUČÁSTÍ DĚJE. PŘED KRISTEM KLEČÍ PANNA MARIA, KTEROU PODPÍRÁ APOŠTOL SV. JAN. DÁLE SI MŮŽEME VŠIMNOUT NĚKOLIKA BIŘICŮ A SKUPINY PLAČÍCÍCH JERUZALÉMSKÝCH ŽEN. VPRAVO JSOU OPĚT VYTESÁNY BUDOVY SVATÉHO MĚSTA JERUZALÉMA. Z OTEVŘENÉHO NEBE NAD TÍMTO VÝJEVEM ZÁŘÍ BOŽSKÉ PAPRSKY A DOLŮ HLEDÍ NĚKOLIK ANDĚLSKÝCH TVÁŘÍ. NA PILASTRECH JSOU VYOBRAZENY PALMOVÉ RATOLESTI, SYMBOL VÍTĚZSTVÍ, V TOMTO PŘÍPADĚ VÍTĚZSTVÍ JEŽÍŠE KRISTA NAD SMRTÍ.

ŠESTÉ ZASTAVENÍ SEDMI PÁDŮ KRISTOVÝCH

V POŘADÍ POSLEDNÍ ZASTAVENÍ STOJÍ NAPROTI FRANTIŠKÁNSKÉMU KLÁŠTERU ČTRNÁCTI SV. POMOCNÍKŮ, VZTYČENO BYLO V ROCE 1699 NA NÁKLADY ŘÁDU MENŠÍCH BRATŘÍ – FRANTIŠKÁNŮ. TI BYLI V TÉ DOBĚ TAKÉ HLAVNÍMI PROPAGÁTORY POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY. DŮLEŽITOU OSOBNOSTÍ ČESKÉHO FRANTIŠKÁNSTVÍ BYL TEHDY PROVINČNÍ MINISTR BERNARD SANNIG, FILOSOF, TEOLOG A HISTORIK, KTERÝ KADAŇ ČASTO NAVŠTĚVOVAL. PRŮČELÍ JE ZDOBENO STYLIZOVANÝM ZNAKEM ŘÁDU MENŠÍCH BRATŘÍ. PŘEVÁŽNĚ LATINSKÉ NÁPISY OSLAVUJÍ BOHA A TAKÉ SV. FRANTIŠKA.

CENTRÁLNÍ VÝJEV JE ZNÁZORNĚNÍM DALŠÍHO Z KRISTOVÝCH PÁDŮ. KOLEM JEŽÍŠE STOJÍ VELKÁ SKUPINA LIDÍ, V POZADÍ JE PAK MONUMENTÁLNÍM ZPŮSOBEM VYTESÁNA SCENÉRIE MĚSTA JERUZALÉMA. PRAPOR VLAJÍCÍ NAD SCÉNOU BÝVAL DŘÍVE OPATŘEN NÁPISEM SE ZKRATKOU S. P. Q. R. (SENÁT A LID ŘÍMSKÝ), NAD NÍM JSOU NEBESA S ANDĚLY. NA KLENBĚ VÝKLENKU JE LATINSKÝ NÁPIS OSLAVUJÍCÍ KRISTŮV KŘÍŽ, V NĚMŽ JE UKRYT CHRONOGRAM LETOPOČTU 1699. NA POSTRANNÍCH PILASTRECH JSOU OPĚT VYOBRAZENY NÁSTROJE KRISTOVA UMUČENÍ.

POSLEDNÍ ZASTAVENÍ SEDMI PÁDŮ KRISTOVÝCH

CENTRÁLNÍ MOTIV SEDMÉHO ZASTAVENÍ

ZNAK ŘÁDU MENŠÍCH BRATŘÍ

VŠECHNY KAPLE NESLY NA VRCHOLOVÉM SEGMENTU VŽDY TŘI SOCHY; DVĚ KRAJNÍ PLASTIKY BYLY ZE SOUBORU ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍKŮ, TEHDEJŠÍCH PATRONŮ MĚSTA, STŘEDOVÉ SOCHY BYLY NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SVĚTCI A PATRONI ZEMĚ ČESKÉ:

ZASTAVENÍ I.                    SV. BLAŽEJ A SV. JIŘÍ                                     

                                           UPROSTŘED PANNA MARIE

ZASTAVENÍ II.                   SV. PANTALEON A SV. ERASMUS                             

                                           UPROSTŘED SV. JAN NEPOMUCKÝ

ZASTAVENÍ III.                  SV. VÍT A SV. KRYŠTOF                                 

                                           UPROSTŘED ARCHANDĚL MICHAEL

ZASTAVENÍ IV.                  SV. DIVIŠ A SV. CYRIAK                                 

                                           UPROSTŘED SV. JOSEF

ZASTAVENÍ V.                   SV. EUSTACH A SV. ACHÁC                         

                                           UPROSTŘED SV. ZIKMUND

ZASTAVENÍ VI.                  SV. JILJÍ A SV. KATEŘINA                                             

                                           UPROSTŘED SV. ONDŘEJ

ZASTAVENÍ VII.                 SV.MARKÉTA A SV. BARBORA                   

                                           UPROSTŘED SV. FRANTIŠEK 

JEDINÉ SOCHY DOCHOVANÉ PŘÍMO NA KAPLÍCH –

VLEVO ARCHANDĚL MICHAEL, VPRAVO SV. VÍT

ZDROJ: WIKIPEDIE – OTEVŘENÁ ENCYKLOPEDIE – HESLO KŘÍŽOVÁ CESTA (KADAŇ)

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?