POUTNÍ MÍSTO CVILÍN

KŘÍŽOVÁ CESTA NA CVILÍNĚ V KRNOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KRNOV

POUTNÍ KOSTEL PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ

DÁVNÁ HISTORIE POUTNÍHO MÍSTA JE OPŘEDENA POVĚSTMI SAHAJÍCÍMI AŽ DO DOBY VLÁDY PŘEMYSLA OTAKARA II., KDY ZDE MĚL BÝT UCTÍVÁN OBRAZ PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ, UMÍSTĚN NA DŘEVĚNÉM SLOUPU. OBRAZ NECHAL V 16. STOLETÍ PO NÁSTUPU LUTERÁNSKÉHO KNÍŽECÍHO RODU HOHENZOLLERNŮ TEHDEJŠÍ VLÁDCE PANSTVÍ ZNIČIT, JAKO SYMBOL KONCE KATOLICTVÍ NA KRNOVSKU. PO BÍLÉ HOŘE V DOBĚ REKATOLIZACE BYL V ROCE 1635 VZTYČEN NA POSVÁTNÉM MÍSTĚ VELKÝ DŘEVĚNÝ KŘÍŽ, KTERÝ NA TOMTO MÍSTĚ STOJÍ DODNES.

INTERIÉR CHRÁMU PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ

V PRVNÍ POLOVINĚ 13. STOLETÍ JE DO NAŠICH ZEMÍ UVEDEN FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD MINORITŮ, KTERÝ V ROCE 1273 PŘICHÁZÍ I DO KRNOVA, DO JEHOŽ HISTORIE SE NESMAZATELNĚ ZAPSAL. ZAKLADATELEM POUTNÍHO MÍSTA NA CVILÍNĚ JE ČLEN MINORITSKÉHO ŘÁDU A PŘEDSTAVENÝ ZDEJŠÍHO KLÁŠTERA P. CORNELIUS OTTWEILER. ZA SVÉHO ŽIVOTA VŽDY USILOVAL O ZŘÍZENÍ DŘEVĚNÉ KAPLE NA PŘEDNÍM CVILÍNSKÉM VRCHU. BOHUŽEL SE TOHO NEDOŽIL, ALE V ROCE 1684 JEHO NÁSTUPCE P. ČEPÁN TOUHU SVÉHO PŘEDCHŮDCE ZREALIZOVAL. UŽ VELMI BRZY DŘEVĚNÝ KOSTELÍK, ZASVĚCENÝ POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE A BOLESTNÉ PANNĚ MARII, PRO VELKOU OBLIBU A ČETNÉ POUTĚ NESTAČIL POJMOUT VĚŘÍCÍ LID. TEN ZDE DODNES UCTÍVÁ PANNU MARII VE DVOU OBRAZECH, KTERÉ NAMALOVAL KRNOVSKÝ MĚŠŤAN A RADNÍ HEINRICH TEUBER.

PROTO V LETECH 1722-28 BYL POSTAVEN NOVÝ KOSTEL ZA KVARDIANÁTU P. BEDŘICHA KUBÍNA. STAVBU PROVEDLI ANDREAS A GEORGE GANS, OTEC A SYN, STAVITELÉ Z KRNOVA. NÁDHERNÁ FRESKOVÁ VÝZDOBA POCHÁZELA OD BRNĚNSKÉHO MALÍŘE FRANTIŠKA ECKSTEINA. NA MÍSTĚ STARÉHO KOSTELÍKU BYLA POSTAVENA ZDĚNÁ KAPLE ZASVĚCENA SEDMI TAJEMSTVÍM KRISTOVA HROBU. PRO VELKÝ POČET POUTNÍKŮ BYLA NA CVILÍNĚ ZŘÍZENA NOCLEHÁRNA A HOSTINEC.

KŘÍŽOVÁ CESTA NA CVILÍNĚ

V ROCE 1786 BYL KOSTEL Z NAŘÍZENÍ CÍSAŘE JOSEFA II. UZAVŘEN A URČEN KE ZBOŘENÍ, BYL VŠAK VYKOUPEN ČTYŘMI KRNOVSKÝMI MĚŠŤANY (A. PHILIEB, H. SCHMIDT, C. QUESKER, M. WEISS) ZA 406 ZLATÝCH. ZNOVUOTEVŘENÍ KOSTELA BYLO DOSAŽENO JIŽ V ROCE 1795, PŘED TÍM VŠAK MUSELA BÝT VYSTAVĚNA KOLONIE MARIÁNSKÉ POLE S OSMNÁCTI DOMY, ABY BYL DŮVOD ZNOVUOTEVŘENÍ KOSTELA PRO JEJÍ OBYVATELE. NEBYLO VŠAK CÍSAŘSKÝM VÝNOSEM DOVOLENO, ABY KOSTEL SPRAVOVALI MINORITÉ, PROTO KOSTEL PŘEŠEL DO VLASTNICTVÍ MĚSTA KRNOVA A DUCHOVNÍ SPRÁVU PŘEVZALI DIECÉZNÍ KNĚŽÍ. ŘÁD MINORITŮ JEJ ZNOVU ZÍSKAL AŽ V ROCE 1940 VÝMĚNOU ZA POZEMKY, KTERÉ NUTNĚ POTŘEBOVALO ROZRŮSTAJÍCÍ SE MĚSTO.

EMPÍROVÁ KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA ZALOŽENA NA POČÁTKU 19. STOLETÍ

KŘÍŽOVÁ CESTA JE ROZESTAVĚNA DO KRUHU KOLEM POUTNÍHO CHRÁMU

V ROCE 1865 ZAPÁLIL MOHUTNÝ POŽÁR TAKÉ ŠINDELOVOU STŘECHU CVILÍNSKÉHO KOSTELA A ZPOPELNIL JI JAKOŽ I VĚŽE KOSTELA. V NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LÉTECH MOHLO BÝT VŠE ZASE OPRAVENO PROSTŘEDNICTVÍM SBÍREK POD VEDENÍM TEHDEJŠÍHO FARÁŘE P. HEINRICHA. VÁLEČNÉ UDÁLOSTI ROKU 1945 KOSTEL VELMI POŠKODILY. Z INICIATIVY P. ŠEBESTIÁNA VAVREČKY, NOVÉHO PŘEDSTAVENÉHO KLÁŠTERA MINORITŮ, BYL VŠAK OBNOVEN A REKONSEKROVÁN V ZAŘÍ ROKU 1947. V DOBĚ KOMUNISTICKÉ DIKTATURY ČINNOST ŘÁDU BYLA NÁSILNĚ PŘERUŠENA A KOSTEL SE OPĚT DOSTÁVÁ DO SPRÁVY DIECÉZNÍHO KLÉRU AŽ DO ROKU 1994, KDY BYL ZNOVU NAVRÁCEN MINORITSKÉMU ŘÁDU.

BAROKNÍ KAPLE Z ROKU 1729 POSLOUŽILA JAKO ČTRNÁCTÉ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

NA ZAČÁTKU 19. STOLETÍ BYL POUTNÍ AREÁL OBOHACEN O KŘÍŽOVOU CESTU. TU TVOŘÍ TŘINÁCT EMPÍROVÝCH KAPLIČE, KTERÉ JSOU V KRUHU ROZESTAVĚNY KOLEM CHRÁMU. ČTRNÁCTÉ ZASTAVENÍ BYLO VYTVOŘENO Z BAROKNÍ KAPLE, KTERÁ BYLA POSTAVENA V ROCE 1729, TEDY ZÁHY PO DOKONČENÍ KOSTELA; STAVITELEM KAPLE BYL KRNOVSKÝ MĚSTSKÝ STAVITEL GEORGE FRIDRICH GANSE.

POUTNÍ MÍSTO JE VELICE KRÁSNÉ A NE NADARMO SE MU MEZI MÍSTNÍMI PŘEZDÍVÁ "SLEZSKÝ KRNOVSKÝ KOPEČEK".

NEDALEKO POUTNÍHO MÍSTA STOJÍ ROZHLEDNA CVILÍN Z LET 1902 - 1903

Z ROZHLEDNY JE KRÁSNÝ POHLED NA MĚSTO KRNOV

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?